STAATSCOURANTWijzigingsplan ‘Zuidplas Noord – Julianastraat’ te Moerkapelle, ZuidplasTerinzageleggingBeroep

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouder van de gemeente Zuidplas maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan genaamd “Wijzigingsplan Zuidplas Noord – Julianastraat” Moerkapelle hebben vastgesteld. In het ter plaatse van het wijzigingsplan geldende bestemmingsplan “Zuidplas Noord” Zevenhuizen-Moerkapelle is in artikel 50.17 een wijzigingsbevoegdheid “Wro-zone – wijizgingsbevoegdheid 5” opgenomen. De Julianastraat binnen de Zuidplaspolder wordt aangemerkt als een belangrijk te ontwikkelen kwaliteitszone. Nieuwe initiatieven die voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals genoemd in het beeldkwaliteitsplan “Lanen & Linten” kunnen middels een wijzigingsplan planologisch worden mogelijk gemaakt. Onderhavige wijziging betreft de mogelijkheid om op het perceel aan de Julianastraat/Van Hasseltweg een nieuwe woning te realiseren. Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2013 gedurende 6 weken tijdens openingsuren, voor belanghebbenden ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De bovengenoemde stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.1892.WpJulianastraat-Va01. Op de website van de gemeente Zuidplas is het plan tevens als pdf-bestand in te zien (www.zuidplas.nl). Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig tegen het ontwerpwijzigingsplan zienswijzen hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien u geen zienswijzen hebt kunnen indienen, maar wel kunt aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunt u ook beroep instellen. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moerkapelle. Bekijk alle Bekendmakingen moerkapelle in .

https://moerkapellekrant.nl/bekendmakingen-moerkapelle/

Deel dit bericht:

Redactie Moerkapellekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moerkapellekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moerkapelle.

Gerelateerde berichten