GEMEENTEBLAD(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (Beth San) en verleende omgevingsvergunning

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit van 13 februari 2024 het bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (Beth San) gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is de omgevingsvergunning voor het plan verleend. Vanwege de toegepaste coördinatieregeling worden beide besluiten gelijktijdig voor beroep ter inzage gelegd.Ligging van het plangebiedDe locatie ligt ten noorden van de Hollevoeterlaan in Moerkapelle. Het perceel heeft een omvang van circa 5.215 m2. Het plangebied grenst in noordelijke richting aan een watergang. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan het Kerkplein en aan de westzijde aan de nieuwbouw van verzorgingstehuis Beth-San.Inhoud van het planHet plan voorziet in de realisatie van 70 appartementen. De 70 beoogde appartementen worden gerealiseerd in een tweetal te bouwen appartementengebouwen met parkeerkelder. Deze gebouwen worden gerealiseerd op een braakliggend perceel, waar voorheen het voormalige verzorgingstehuis Beth-San gevestigd was. In het nieuw te realiseren complex wordt reguliere woningbouw mogelijk gemaakt.Ter inzageDe omgevingsvergunning, het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 februari 2024 gedurende zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. De stukken met betrekking tot het bestemmingsplan zijn in deze periode digitaal te raadplegen op het Omgevingsloket (https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/) Vul bij documentnummer in: NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Va01. Op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) vindt u tevens alle informatie onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding > Wooncomplex Hollevoeterlaan (Beth San).BeroepOp grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat:1.Beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;2.Het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;3.Beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet kunnen worden aangevuld.Dit betekent verder dat als beroep wordt ingesteld tegen het plan, hiervoor een versnelde procedure geldt.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) of wanneer om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moerkapelle. Bekijk alle Bekendmakingen Moerkapelle in .

https://moerkapellekrant.nl/bekendmakingen-moerkapelle/

Deel dit bericht:

Redactie Moerkapellekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moerkapellekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moerkapelle.

Gerelateerde berichten